Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie wraz z zagospodarowaniem terenu z ułatwieniem dostępu do budynku osobom z niepełnosprawnościami”. Planowana wartość zadania 3 569 435,57 zł. , dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 2970 000,00 zł.

Zakres prac obejmuje przede wszystkim termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie usytuowanego przy Pl. Niepodległości 1, w zakresie wykonania remontu dachu z dociepleniem mansard, remontu elewacji budynku z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi z dziedzińca) oraz remontu korytarzy i części pomieszczeń na parterze.

W zakres prac wchodzą:

 • remont elewacji
 • remont dachu i kominów
 • ocieplenie stropu nad poddaszem oraz ocieplenie mansard w obrębie poddasza
 • częściowa wymiana stolarki okiennej
 • wymiana drzwi technicznych w ścianie tylnej
 • renowacja drzwi zabytkowych w ścianie frontowej
 • remont posadzek na korytarzach parteru i remont toalety na parterze z przystosowaniem dla potrzeb osób z niepełno sprawnościami
 • wydzielenie na parterze toalety dla personelu
 • remont naprawczy schodów zewnętrznych od strony Placu Niepodległości
 • remont naprawczy ścian w piwnicach z odtworzeniem studzienki chłonnej i systemem kanalików odwadniających
 • wymiana instalacji odgromowej
 • wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku

Ponadto w ramach zagospodarowania terenu, zakres prac obejmuje:

 • remont i utwardzenie nawierzchni na dojściach i dojazdach, rozebranie części murków oporowych, budowa nowego muru oporowego z elementów prefabrykowanych, uporządkowanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
 • zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery, oświetlenie solarne, kosze na śmieci). Wykonanie remontu ma na celu poprawienie stanu technicznego i wartości użytkowej budynku, zwiększenie efektywności energetycznej oraz likwidację barier architektonicznych zarówno wewnątrz budynku jak i ułatwieniem dostępu na teren i do budynku osobom z niepełnosprawnościami.

„Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Mieroszów”. Planowana wartość zadania 2 650 000,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 634 000,00 zł.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

 1. Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej w Mieroszowie;
 2. Przebudowę sieci wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Leśnej w Mieroszowie;
 3. Modernizację instalacji oczyszczalni ścieków w Golińsku,w tym:

Wymianę stacji roboczej w dyspozytorni oraz magistrali PROFIBUS na oczyszczalni ścieków Golińsk z uwzględnieniem:

 • dostawy i montażu stacji roboczej,
 • wykonania oprogramowania wizualizacyjnego dla oczyszczalni Ścieków w Golińsku na dostarczonej stacji roboczej,
 • wymiany obiektowej magistrali PROFIBUS łączącej stację roboczą ze Sterownikami obiektowymi SS1, SS2 i SS3,
 • wymiany bieżni osadnika wtórnego,

Wymianę oprzyrządowania pomiarowego na oczyszczalni ścieków Golińsk, z uwzględnieniem:

 • wymiany modułów nadzorczych istniejącego Sieciowego Systemu Pomiarowego,
 • wymiany mierników gęstości osadu w komorach osadu czynnego,
 • detekcji gazów na oczyszczalni ścieków Golińsk,
 • instalacji pomp oczyszczania

„Przebudowa odcinka ul. Powstańców oraz ulicy Leśnej w Mieroszowie”. Planowana wartość zadania 1 468 500, 00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 027 950,00 zł.

Zakres prac obejmuje:

 1. Przebudowę odcinka ul. Powstańców w Mieroszowie, w ramach której zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi o szerokości 4,5m oraz budowa chodnika na całym odcinku z kostki betonowej o stałej szerokości 2,0m.
 2. Przebudowę ul. Leśnej w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od skrzyżowania z ul. Powstańców do skrzyżowania z ul. Wałbrzyską. W ramach prac zostaną przeprowadzone następujące roboty budowlane:
  1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
  2. Roboty ziemne
  3. jezdnia, mijanka oraz zjazdy
  4. Chodnik
  5. Oświetlenie zewnętrzne
  6. Nasadzenia i pielęgnacja zieleni
  7. roboty odtworzeniowe
  8. prowadzenie stałej organizacji ruchu

 Zostaną również wykonane sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Mieroszów” – zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski ład. Planowana wartość zadania: 1 100 000,00 zł. , dofinansowanie w kwocie 990 000,00 zł.

zadanie podzielone na 3 etapy:

Etap 1 – modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana sodowych opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mieroszów na oprawy LED z inteligentnym systemem zarządzania oświetleniem, która obejmuje:

Dostawę, montaż, dopasowanie i uruchomienie inteligentnego systemu sterowania i zarządzania energią dla 359 sztuk punktów oświetleniowych

Etap 2 –  Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej nr 3362D w Rybnicy Leśnej

Budowa dotyczy końcowego odcinka dojazdowego do schroniska Andrzejówka wraz z oświetleniem dróg turystycznych w okolicach schroniska. Zakres obejmuje budowę 20 punktów oświetleniowych zgodnie z dokumentacją projektową.

Etap 3 –  Budowa oświetlenia przy drodze gminnej ul. Radosna w Sokołowsku

Budowa dotyczy oświetlenia drogi gminnej ul. Radosna w Sokołowsku. Zakres obejmuje budowę 11 punktów oświetleniowych zgodnie z dokumentacją projektową.

„Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej”. Planowana wartość zadania 21 747 236,41 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9 350 000,00 zł.

W ramach zaplanowanych działań planuje się rozbudowę szkoły podstawowej i budowę hali sportowo-rekreacyjnej. Rozbudowa  projektowana jest w formie jedno- i dwu-kondygnacyjnego budynku, niepodpiwniczonego. Podstawową częścią budynku będzie boisko sportowe z widownią. Zaplecze sali sportowej składać się będzie z zespołu dwóch szatni z łazienkami, pokojem dla nauczycieli lekcji wychowania fizycznego i magazynu sprzętu sportowego. Ponadto na parterze budynku zaprojektowano sanitariaty ogólnodostępne, sanitariaty dla uczniów oraz dwie sale lekcyjne i gabinet dyrektora. Dodatkowo na parterze zostało przewidziane pomieszczenie siłowni wraz z przyległym magazynem na sprzęt sportowy. Całość spina układ komunikacji wewnętrznej z bezpośrednim dostępem na halę sportową.

Na piętrze budynku znajdzie się siedem sal lekcyjnych wraz z sanitariatami dla uczniów oraz pokój nauczycielski wraz z zapleczem socjalnym i toaletą. Ponadto na piętrze przewidziano dwa pomieszczenia serwerowni i wentylatorowni.

Parter i piętro zostaną połączone klatką schodową w obrębie której znajdzie się również podnośnik windowy dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek będzie ogrzewany pompą ciepła. Cały obiekt zostanie objęty wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperacją.

„Przebudowa drogi gminnej nr 116297 D, ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Planowana wartość zadania 4 547 119, 58 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 3 040 000,00 zł.

W ramach zadania przewidziana jest przebudowa ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Kopernika  – odcinek w km 0+000 – 0+515,30. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi o szerokości 5,0 m. Planuje się również na tym odcinku przebudowę chodnika z kostki betonowej o szerokości min. 2,0m.

Parametry techniczne i geometryczne przyjęto dla klasy drogi L zgodnie z założeniami projektowymi oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku”. Planowana wartość zadania 2 057 682,97 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 2 057 682,97 zł.

W ramach zadania wykonanych zostanie kilka inwestycji, nad którymi trwają prace przygotowawcze. Jedną z nich jest wykonanie toalety publicznej w Sokołowsku, dla której aktualnie realizowane są prace związane z doprowadzeniem niezbędnych mediów.

„Modernizacja boisk sportowych w Mieroszowie przy ul. Sportowej” . Planowana wartość zadania 807 673,35 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 403 800,00 zł.

Działania w tym zadaniu będą polegały na wykonaniu remontu istniejących boisk – do gry w piłkę nożną oraz boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanych przy ul. Sportowej w Mieroszowie na działce nr ewid. 150/1 obręb Mieroszów 2.

1)w zakresie boiska do gry w piłkę nożną wykonane zostaną następujące prace:

 • demontaż i utylizacja starej nawierzchni,
 • czyszczenie systemu odwodnienia,
 • wyrównanie i dogęszczenie obecnej podbudowy,
 • dostawa i instalacja nowej nawierzchni,
 • wymiana opraw metal-halogen na oprawy typu LED,
 • naprawa ogrodzenia,
 • uzupełnienie wypełnienia oraz 3 zabiegi pielęgnacyjne w ramach okresu gwarancji,

2)w zakresie boiska wielofunkcyjnego zostaną wykonane następujące prace:

 • mycie i usunięcie zanieczyszczeń starej nawierzchni wodą pod ciśnieniem i środkami czyszczącymi,
 • czyszczenie systemu odwodnienia,
 • naniesienie środka gruntującego oraz dwukrotny retopping metodą natryskową wraz z malowaniem linii,
 • wymiana opraw metal-halogen na oprawy typu LED,
 • naprawa ogrodzenia.

Modernizacja szlaków i infrastruktury turystycznej Gminy Mieroszów – Szlak dzika”. Planowana wartość zadania 178 350,00 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 117 317,00 zł.

W ramach zadania planuje się utworzenie nowego szlaku oraz modernizację obiektów turystycznych  w Gminie Mieroszów.

Zakres planowanych prac obejmuje:

 1. dostawę i montaż  wiat turystycznych – 7 szt.
 2. dostawę i montaż ławostołu z siedziskami – 7 szt.
 3. dostawę i montaż tablic informacyjnych – 5 szt
 4. dostawę i montaż słupków kierunkowych – 10 szt
 5. pozostałe prace montażowe i towarzyszące

„Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – GRANTY PPGR” ; Oś V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU; Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia; Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2024. Projekt podzielony na dwa działania:

1) „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – GRANTY PPGR”, Planowana wartość zadania 109 051,00 zł, dofinansowanie  109 051,00 zł.

W ramach projektu, na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin pegeerowskich, zamieszkujących w Gminie Mieroszów zakupiono następujący sprzęt komputerowy:

 • laptop wraz z oprogramowaniem Office – 20 sztuk
 • stacje robocze z oprogramowaniem Office i kamerą internetową- 4 sztuki
 • tablet – 1 sztuka

2) „Cyfrowa Gmina” – Planowana wartość zadania 197 580,00 zł, dofinansowanie  197 580,00  zł.

Wyposażenie w zakup nowego sprzętu, oprogramowania, utworzenia nowych stron, zakup licencji programów oraz wdrożenie e-usług  – dotyczy urzędu miejskiego w Mieroszowie.

W ramach projektu zakupiono:

 • stacja robocza z oprogramowaniem Office – 1 sztuka
 • laptop z oprogramowaniem Office – 8 sztuk
 • Monitor – 10 sztuk
 • Switch – 1 sztuka
 • UPS dla stacji roboczych 32 sztuki
 • UPS dla serwerowni – 1 sztuka – zakup oprogramowania – pakiet Office – 28 sztuk

Utworzenie placówki SENIOR + w Golińsku, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2023. planowana wartość zadania 228 000,00 zł, dofinansowanie zadania w kwocie 178 000,00 zł.

Zadanie publiczne polega na utworzeniu na terenie Gminy Mieroszów jednostki systemu pomocy społecznej w formie Klubu Senior+ oraz wyposażeniu nowo powstałej jednostki w niezbędny sprzęt. Budynek będący własnością Gminy Mieroszów usytuowany jest we wsi Golińsk składa się z dwóch pięter i piwnicy. Część przeznaczona na utworzenie Klubu Senior+ znajduje się na parterze budynku.

Klub przeznaczony będzie dla 24 osób starszych, seniorów w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo. W sytuacji większego zainteresowania usługami świadczonymi przez Klub Senior+, liczba ta będzie w miarę posiadanych możliwości zwiększana. W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostaną roboty budowlane oraz prace remontowe na parterze budynku zlokalizowanego w Golińsku przy ulicy Golińsk 30, na działce 303/2, w tym prace dostosowujące lokal do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnikami Klubu Senior+ w Golińsku będą mieszkańcy Gminy Mieroszów przygranicznej wioski Golińsk, którzy ukończyli 60 lat i są nieaktywni zawodowo. Klub Senior+ w Sokołowsku przyczyni się do zapewnienia wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji (oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej czy rekreacyjnej). Ponadto pozwoli seniorom na aktywne spędzanie wolnego czasu, zaktywizowanie i zaangażowanie ich w działania samopomocowe oraz działania na rzecz środowiska lokalnego.

„GMINA MIEROSZÓW RÓWNA W KOMPETENCJACH – działania rozwijające ucznia szkoły podstawowej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2021 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Całkowita wartość projektu: 295 411,92 zł, kwota dofinansowania: 237 553,42 zł.

Projekt przewiduje udzielenie wsparcia 390 uczennic i uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Mieroszów Zostaną oni objęci wsparciem w formie wycieczek edukacyjnych, stanowiących uzupełnienie zajęć teoretycznych realizowanych stacjonarnie w szkołach, wspomagających kształcenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz umiejętności uniwersalnych. Uczniowie, odpowiednio do stwierdzonych problemów psychologicznych, zostaną objęci wsparciem edukacyjnym, wychowawczym, psychologicznym i oraz według potrzeb i możliwości psychofizycznych – zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i rozwijającymi uzdolnienia (kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy).  Działania będą również polegały  na organizacji zajęć  korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających umiejętności emocjonalno-społeczne, jak i zajęć o charakterze terapeutycznym. 5 uczniów/uczennic dodatkowo objętych zostanie zajęciami biofeedback w ramach indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Cel projektu:  zwalczanie lub przeciwdziałanie skutkom pandemii Covid-19 (wpływ edukacji zdalnej na kondycję psychologiczną dzieci, rozłąka dzieci z rówieśnikami, problemy adaptacyjne, słabe wyniki nauczania).