Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie zajęć ekologiczno – wędkarskich dla dzieci i młodzieży oraz seniorów z Gminy Mieroszów”.

https://bip.mieroszow.pl/attachments/2638/download

https://bip.mieroszow.pl/attachments/2639/download

https://bip.mieroszow.pl/attachments/2640/download