WYNIKI  OTWARTEGO  KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  działań  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  oraz  działań  na  rzecz  kultury, sztuki  i  ochrony  dóbr  kultury i dziedzictwa  narodowego i turystyki,  na  rok  2021. 

17 lutego 2021 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznychw 2021 roku