Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonej w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

17 lutego 2021

formularz uwag

ogłoszenie o możliwości składania uwag (1)
oferta