Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie przyjęcia Rocznego Programy współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

26 października 2020 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu

 

Zał. nr 1 do Zarządzenia w sprawie konsultacji

 

Załącznik nr 2 do Zarz. w sprawie konsultacji