Rynek w Mieroszowie na żywo

Utylizacja odpadów wytworzonych podczas postępowania

10 czerwca 2020

🔊Szanowni Państwo,

▶️W związku z zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi utylizacji odpadów wytworzonych podczas remontów budynków, otoczenia wokół zabudowań, napraw samochodów, informuję że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Wolności 27 a w Mieroszowie nie przyjmuje następujących odpadów:

papa, wełna mineralna, styropian, zmieszane odpady komunalne, materiały izolacyjne niebezpieczne (eternit, azbest)

odpady niebędące odpadami komunalnymi tj. od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw, odpady zielone, które ze względu na skład lub stan nie nadają się do kompostowania, kompost z przydomowych kompostowników, odpady budowlane i rozbiórkowe wymieszane z odpadami komunalnymi lub z innymi odpadami zbieranymi selektywnie, szyby samochodowe i części samochodowe, szkło zbrojone i hartowane.

‼️Odpady wymienione powyżej nie są zaliczane do odpadów komunalnych, dlatego też nie można ich wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane, natomiast firma wywozowa nie ma obowiązku zabierać tego typu odpadów‼️

♻️Mieszkaniec/Inwestor ma obowiązek zamówić kontener na odpady i zutylizować odpady na własny koszt lub zawrzeć w umowie z Wykonawcą remontu zapis o zabraniu powstałych odpadów podczas remontu do utylizacji.

Burmistrz Andrzej Lipiński