Współpraca transgraniczna

Współpraca pomiędzy Gminą Mieroszów a Miastem Mezimesti rozpoczęła się na początku lat 90 tych tuż po przemianach ustrojowych w Polsce i Czechach. Początkowo kontakty sprowadzały się do płaszczyzny kulturalnej i sportowej w niewielkim stopniu przekładając się na korzyści ekonomiczne. Pierwsze inicjatywy napotykały na wiele przeszkód takich jak: bariera językowa, brak instrumentów finansowych oraz panujące stereotypy.

Momentem zwrotnym okazało się przystąpienie Polski i Czech do Unii Europejskiej. Otwarcie granic oraz nowe możliwości finansowania wspólnych projektów z programów takich jak Interreg III A, a następnie PO EWT RCZ – RP 2007 – 2013 sprawiły, iż współpraca transgraniczna nabrała nowego wymiaru.

Pierwsze wspólne projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej nie miały charakteru inwestycyjnego i polegały głównie na działaniach służących integracji społeczności po obu stronach granicy. Ich realizacja doprowadziła do stopniowej likwidacji istniejących barier i ograniczeń. Wśród sąsiadujących społeczności zrodziło się poczucie związków i wspólnych celów. Zaczęto dostrzegać korzyści płynące z zaciśnięcia współpracy. W efekcie pojawiły się kolejne, znacznie bardziej zaawansowane pomysły. Współpraca zapoczątkowana na płaszczyźnie kulturowej rozszerzyła się również na inne dziedziny takie jak: turystyka, edukacja czy promocja regionu. Niezwykle ważnym czynnikiem dla powodzenia kolejnych inicjatyw było zdobycie niezbędnego doświadczenia i wypracowania sprawnego systemu komunikacji między partnerami.

Do najważniejszych projektów realizowanych przez Gminę Mieroszów i Miasto Mezimesti należą:

1. Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko – Mieroszowskiego I etap

Polska część projektu polegała na budowie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno – turystycznego obejmującego halę sportowo – widowiskową, 3 boiska oraz bieżnię do skoków w dal. Wartość: 1 831 397,83 euro
Partner czeski po swojej stronie zaplanował kompleksową modernizację i rozbudowę basenów oraz terenów położonych w najbliższym otoczeniu kąpieliska w Mezimesti. Wartość: 3 197 246,20 euro
Ogólna wartość projektu: 5 028 644,03 euro.

2. Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko – Mieroszowskiego II etap

Projekt zakładał budowę ścieżek rowerowych po obu stronach granicy. Trasy połączyły się w rejonie miejscowości: Nowe Siodło – Viżnov.
Zakres rzeczowy polskiej części obejmował budowę dwóch odcinków o łącznej długości: 2 040 m z oznakowaniem i miejscem do wypoczynku. Wartość: 236 960 euro
Czeska część projektu obejmie odcinek o długości: 1 530 m. Wartość: 327 964,25 euro
Ogólna wartość projektu: 564 924,25 euro.

3. „Zagospodarowanie turystyczne narciarskich i rowerowych tras pogranicza Broumowsko – Mieroszowskiego
Projekt zakładał realizacje działań zmierzających do zagospodarowania turystycznego narciarskich tras biegowych i ścieżek rowerowych oraz promocje stworzonego w ten sposób produktu turystycznego. Na projekt złożyły się następujące działania: 1 – Zakup skutera śnieżnego wraz z osprzętem do utrzymywania narciarskich tras biegowych. 2 – Wydanie foldera turystycznego. 3 – Oznakowanie 25 km istniejących narciarskich tras biegowych. 4 – Rozmieszczenie 6 tablic informacyjnych.
Wartość projektu: 25 926,48 euro.

4. Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko – Mieroszowskiego IV etap” – W wyniku realizacji projektu po polskiej stronie powstała 16-metrowa wieża widokowa na Parkowej Górze w Mieroszowie, z której można podziwiać przepiękną panoramę Broumovskich Ścian, Karkonoszy, Gór Stołowych oraz okolicznych miejscowości. Był to ostatni projekt realizowany w perspektywie finansowej 2007-2013, dlatego oprócz zadań inwestycyjnych znalazły się w nim również przedsięwzięcia promocyjne podsumowujące dotychczasową współpracę, jak np. film promocyjny. Partner czeski po swojej stronie zrealizował m.in. wykonanie nawierzchni bitumicznej ścieżki rowerowej Viźnov – Nowe Siodło oraz działania promocyjne, takie jak konferencja podsumowująca. Wartość polskiej części projektu 145.075 EUR. Ogólna wartość projektu 299.620 EUR.

Głównym celem realizowanych przedsięwzięć o charakterze transgranicznym jest stworzenie wspólnej atrakcyjnej oferty turystycznej zlokalizowanej na pograniczu polsko – czeskim. Ich realizacja wpływa na wzrost atrakcyjności regionu i poprawę ogólnej sytuacji społeczno – ekonomicznej. Ma również wpływ na łagodzenie skutków peryferyjnego położenie tych terenów.